Kluziště na Letné 2021/2022

Provozní řád

For English click here

Přejeme Vám bohaté zážitky a žádáme Vás o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům, zejména pak k dětem, a o dodržování níže uvedeného Provozního řádu. Těšíme se na Vaší návštěvu!

Podmínky pro vstup:

Všichni návštěvníci areálu kluziště na Letné musí splňovat jednu z následujících podmínek (tzv. systém O-N-(T)):

 • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy kluziště,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osoby rozočkované lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění systému O-N-(T).

Před vstupem do areálu kluziště si připravte platné (např. elektronické) potvrzení o bezinfekčnosti (negativní test, potvrzení o očkování či prodělaní onemocnění COVID-19).

Současně žádáme všechny návštěvníky, aby dodržovali rozestupy alespoň 1,5 metru. V areálu bude umožněna přítomnost maximálně 100 návštěvníků v jeden okamžik.

Prosíme všechny návštěvníky kluziště, aby se v areálu nezdržovali déle než 75 min., abychom mohli dát prostor i ostatním. Buďme ohleduplní!

Při vstupu do uzavřeného stanu platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Prosíme, respektujte pokyny provozovatele! Děkujeme za pochopení.

Zpět

Provozní řád ledové plochy

 1. Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej bezvýhradně dodržovat.
 2. Vstup do prostoru areálu kluziště je výhradně na vlastní nebezpečí.
 3. Při vstupu do areálu je návštěvník vždy povinen vydesinfikovat si ruce u nejbližšího desinfekčního stojanu. Postup opakovat následně před vstupem do vytápěného zázemí / WC.
 4. Návštěvník je povinen dodržovat všechny aktuálně platná hygienická opatření stanovená nařízení / normy vydaných vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, Hygienickými stanicemi a jinými místně či republikově příslušnými orgány. V případě nejasností je povinen dotázat se obsluhujícího personálu.
 5. Do areálu kluziště je zakázáno vodit psy a jiná zvířata bez předchozího povolení. Toto povolení může udělit pouze pořadatel.
 6. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
 • Kouření, konzumace alkoholu, vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím
 • Vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba)
 • Sezení na mantinelech a zábradlích, přelézání mantinelů
 • Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru, házení sněhových koulí, pískání
 • Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
 • Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem. Výjimku uděluje pouze pořadatel.
 • Jednat proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
 • Donášet hořlaviny, jedovaté látky, alkohol, drogy, výbušniny, nože, zbraně a jinak nebezpečné předměty
 • Svévolně přemísťovat zařízení a nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatním zařízením
 • Vstupovat do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. za ledovou plochou, zázemí, atd.)
 1. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni bezvýhradně dbát pokynů pořadatelů.
 2. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám značně znečištěným, zapáchajícím, nebo vzbuzujícím odpor. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a také osobám, jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Vstup do areálu může být osobám odepřen také z kapacitních důvodů areálu kluziště.
 3. Návštěvníci kluziště, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 4. Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé, a to písknutím a voláním: „Změna směru“.
 5. Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení.
 6. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci povinni areál kluziště neprodleně opustit.
 7. Provozovatel kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení tohoto provozního řádu. Toto vyloučení provádí pořadatel bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pořadatelé oprávněni vyvést. V krajním případě může takové osobě pořadatel trvale zakázat vstup do areálu kluziště v souladu s odstavcem 7 tohoto provozního řádu.
 8. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo první pomoci před stánkem s občerstvením/pokladnou. Každý úraz oznamte neprodleně. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 9. Provozovatel kluziště nenese odpovědnost za odložené věci. Návštěvníci kluziště mohou využít zpoplatněné úschovy věcí uložených v uzavřených zavazadlech.
 10. Návštěvníci areálu kluziště výslovně souhlasí s tím, aby fotografie, filmy, videozáznamy, a jiné obrazové a zvukové záznamy zachycující je, jakožto osoby, mohly být pořízeny a případně veřejně užity, a to bez peněžité náhrady.
 11. Návštěvníci jsou povinni používat při bruslení vhodnou výstroj / vybavení, zejména rukavice a přilbu. Návštěvníkům důrazně doporučujeme uzavřít vhodné individuální úrazové pojištění.
 12. Každý návštěvník je povinen dodržet maximální strávenou doba v areálu kluziště, a to 75 min.

 

    V Praze dne 1.12.2021

Půjčovní řád

 1. Brusle se půjčují dle platného ceníku na základě předložení průkazu totožnosti případně proti složení zálohy ve výši 500 Kč / jeden pár bruslí. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit brusle i bez udání důvodu.
 2. Návštěvník půjčením bruslí uzavírá s provozovatelem nájemní smlouvu k bruslím. Provozovatel, vědom si obecného užívání termínu „půjčovna bruslí“ apod. dále označuje pro srozumitelnost širokému spektru návštěvníků nájemní vztah jako „půjčení bruslí“ apod.
 3. Brusle jsou provozovatelem návštěvníku půjčovány na časové úseky odpovídající jedné hodině, tedy 60 minutám. Brusle je návštěvník povinen vrátit nejpozději do 15 minut po skončení doby jím zaplaceného časového úseku. Vrátí-li návštěvník brusle až po této době prodloužené o 15 minut viz ujednání výše, je povinen doplatit půjčovné až do vrácení bruslí za každou další dosud nezaplacenou hodinu včetně smluvní pokuty ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li brusle ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení bruslí vymáháno právní cestou. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva bude dodatečně návštěvníkem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita, a to z jakéhokoli důvodu.
 4. Při převzetí v půjčovně je návštěvník povinen se přesvědčit o stavu bruslí.
 5. Návštěvník bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené brusle řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí brusle přenechat k užívání jinému. V bruslích se návštěvník pohybuje pouze po plochách krytých gumovým povrchem a ledové ploše kluziště.
 6. Návštěvník je odpovědný za případnou škodu na půjčených bruslích a za jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním bruslí návštěvník neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčených bruslí, je návštěvník povinen toto oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu. Povinnost návštěvníka nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 7. Povinností návštěvníka je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání půjčených bruslí se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
 8. Výpůjčním časem se rozumí čas od doby půjčení bruslí až do doby vrácení bruslí
 9. Jízda na půjčených bruslích je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jím půjčenými bruslemi na jeho vlastním majetku ani na jiných věcech movitých I nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu půjčení bruslí ani na zdraví návštěvníka po celou dobu trvání půjčení bruslí.

 

     V Praze dne 1.12.2021